Tin tức và sự kiện

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á(MCK:DAG) trân trọng công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

 

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á(MCK:DAG) trân trọng công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

 

Mời quý cổ đông click vào các đường link dưới đây để tải về:

- Thông báo mời họp

Đăng ký tham dự

- Ủy quyền tham dự

- Nội dung và chương trình 

 

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ

- Báo cáo Ban Tổng Giám đốc

- Báo cáo Hội đồng quản trị

- Báo cáo Ban Kiểm soát

- Phiếu tham gia ý kiến cổ đông

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016

- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất năm 2017

- Tờ trình thông qua chủ trương, kế hoạch bổ sung tài sản cố định và xây dựng cơ bản năm 2017

- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục khi trái chủ thực hiện chuyển đổi sang cổ phiếu trong năm 2017

- Tờ trình thông qua tiếp tục phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược và thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và CBCNV theo phương án đã thông qua tại của Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016

- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch công ty con lựa chọn, ký hợp đồng tín dụng thực hiện vay vốn trung và dài hạn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

-Tờ trình thông qua việc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển NBH được nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu của ông Nguyễn Bá Hùng mà không cần chào mua công khai

- Thông qua mức thù lao năm 2016 cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

- Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét và kiểm toán năm 2017

- Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc

- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thưởng niên năm 2017


 

Các tin tức cùng loại khác

DAG: Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

DAG: Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

DAG: Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017

DAG: CBTT miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đầu tư đối với ông Trần Việt Thắng

DAG: Báo cáo tài chính năm 2016

DAG: Thông báo trả cổ tức năm 2015 bằng tiền và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu

DAG: Báo cáo tài chính quý 3/2016

DAG: CBTT Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

DAG: Báo cáo tài chính bán niên 2016 đã soát xét

DAG: Thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản - điều chỉnh nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016

Hot Keywords: Cửa nhôm, Tấm Danpla, Cua nhom cau cach nhiet, Nep van san, Bat Hiflex, Mica, Giay dan kinh Octki, Smartdoor